Svet-Stranek.cz
Walt Disney 05.12.1901 – 15.12.1966 USA

TAOISMUS:Všechny naše sny se mohou vyplnit - pokud máme odvahu o ně usilovat.

TAOISMUS

TAOISTICKO TANTRICKÉ MASÁŽE PRO MUŽE

Osobní výklad z Tarotových karet:

Minulost - Současnost - Budoucnost

Pomoc v rozhodování - Vyjasnění partnerských vztahů


E-mail: vyklad-karty@seznam.cz

Rezervace osobní schůzky Tel.: +420 773 251 996

Pondělí - Neděle NON-STOP !!!

Davídkova 654/27, Praha 8 - Libeň

Soukromé parkování zdarma v objektu domu

I speak English, Deutsch, Pусски, Parlo italiano nativo
TAOISMUS

Šamanské počátky

Před pěti tisíci lety sídlili na březích Žluté řeky v severní Číně různé kmeny. Tyto kmeny neměly národní identitu ani se příliš nevzdalovaly od břehů řeky, která si prorazila cestu prašnou náhorní plošinou. Jejich každodenní činnosti sestávaly z lovu, rybaření, péče o stáda a políčka s pšenicí a prosem. Večer se lidé shromažďovali u ohňů a pohlíželi na tajemnou kupoli se vzdálenými, blikajícími světly. Řev divokých zvířat v temnotě jim připomínal škody, které působí jejich stádům, a jindy vzpomínali na útěk před běsnící řekou, která se vylila z břehů a zničila jejich úrodu. Ale hovořili i o tom, jak jejich náčelníci pronásledovali divokou zvěř a bojovali se záplavami. Tito náčelníci měli neobvyklé schopnosti: ovládali přírodní živly, řeky se podřizovaly jejich vůli, rostliny a zvířata jim poskytly svá tajemství, hovořili s neviditelnými sílami a cestovali po obloze a pod zemí, aby získali poznání, které by pomohlo celému kmeni.


Na obrázku z 6. června 2014 WINCHESTER SCIENCE CENTRE & PLANETARIUM, je jedna z částí Jüovy chůze. Rovněž nazývaná Jüovy kroky. Tchaj-šan ču kuo ťin-min cung-čen pi-ja (Velká základní skutečná tajemství Jediného na pomoc národa a zachránění lidu). Tanečník začíná na vnější části kruhu a pokračuje po spirále ke středu - cestuje tak k Polárce a hvězdám Velkého vozu. Legendy vyprávějí, že Jü nebyl žádným obyčejným smrtelníkem. Neměl matku a zrodil se přímo z těla svého otce Kuna. Kun byl vybrán vůdcem kmene Šunem, aby bojoval se záplavami. Když neuspěl, byl potrestán mocnými sílami a jeho mrtvé tělo leželo tři roky na svahu jedné hory. Tři roky strávil Jü v mrtvém těle svého otce. Když byl Kun oživen, byl proměněn v hnědého medvěda, otevřel břicho a nechal z něho vyjít svého syna Jü. Také Jü se okamžitě proměnil v medvěda, a říká se, že po celý život měnil podoby, byl buď člověkem nebo medvědem a pohyboval se vždy belhavou, medvědí chůzí. V dynasatii Čou, ještě tisíc let po legendární době Jüa, chodili kněží v medvědích kožešinách a bručeli a kolébali se v medvědím tanci na počest velkého Jüa.
https://sarmatia.wordpress.com/2011/02/09/rasovy-nacionalismus-a-arijci/comment-page-1/

Feng-ŠuejFeng-šuej (tradiční znaky: 風水, zjednodušené znaky: 风水, hanyu pinyin: fēngshuǐ (feng shui)- doslova „vítr a voda” ) je tradiční čínské učení, které se zabývá vztahem člověka a jeho životního prostoru v čase. Pokouší se nastolit harmonii v prostoru a umožnit nerušené plynutí energie čchi. Takovým prostorem může být například byt, dům, pracoviště, zahrada nebo město.

Feng-šuej má dvě hlavní školy: školu formy a školu kompasu. Pracuje mimo jiné s polaritou jinu a jangu a s tzv. pěti elementy (voda, země, dřevo, oheň, kov) a snaží se mezi nimi nastolit harmonii prostřednictvím barev, tvarů, materiálů, vůní i zvuku. Jedním z pilířů této nauky je i čínská astrologie. V mnoha ohledech se podobá indickému systému Vástu šástra.
I-ťing

I-ťing nebo také Kniha proměn, případně Čínská kniha proměn (čínsky: český přepis I-ťing, pchin-jin Yì Jīng, znaky 易經) je soubor čínských textů, jejichž vznik se klade až do 2. tisíciletí př. n. l. V její hlavní části se jedná o řadu 64 hexagramů, obrazců složených ze šesti čar (které mohou nabývat jangové nebo jinové podoby), které představují 64 rozdílných archetypálních situací. Kniha proměn se používala (a dodnes používá) nejen jako orákulum, ale také jako filozofický a kosmologický systém, který hraje důležitou roli v taoismu, z kterého ve velké míře vycházela čínská kultura.

Kniha proměn patří mezi pět klasických děl konfuciánského kánonu.
Za dynastie Čou spočívaly povinnosti šamanů v přivolávání duchů, interpretaci snů, výkladu znamení, přivolávání deště, léčitelství a nebeské věštění.Kchung-c' (Konfucius) se jednou vypravil do státu Čou, aby se Lao-c´ otázal na ceremoniál. Lao-c' řekl: „Lidé, o nichž mluvíš, už dávno zpráchnivěli a známe jen jejich slova.“ A dále pravil: „Nalezne-li urozený člověk svou dobu, povznese se; nenalezne-li ji, odejde a nechá růst plevel. Slyšel jsem, že dobrý obchodník pečlivě skrývá své poklady, jako by měl v domě bídu; že urozený muž dokonalé ctnosti se navenek jeví jako hlupák. Vzdej se, příteli, své pýchy a svých rozmanitých přání, svých vnějších gest a ctižádostivých plánů. To vše je pro tvé vlastní já bezcenné. Víc ti nemám co říci.“

Kchung-c' odešel a svým žákům řekl: „Ptáci – vím, že dovedou létat; ryby – vím, že dovedou plavat; divoké zvíře – vím, že dovede běhat. Ale nechápu, jak dokáže drak létat s větrem a oblaky a vystupovat do nebe. Dnes jsem spatřil Lao-c´a ; myslím, že je roven draku.“

Lao-c' si hleděl tao a ctnosti. Cílem jeho učení je zůstat skryt a beze jména. Žil dlouhá léta v Čou. Viděl pád státu Čou a odešel odtud. Přišel na hranice. Strážce průsmyku Jin Hin mu řekl: „Pane, vidím, že chceš odejít do samoty; kvůli sobě samému tě prosím, ulož své myšlenky do nějaké knihy.“ A Lao-c' napsal knihu o dvou dílech a pěti tisíci a několika slovech, která pojednává o tao a ctnosti. Potom odešel. Kde se jeho život skončil, nikdo neví.

Tento strážce se zasloužil o dějiny filozofie téměř stejně jako Lao-c' sám. Kdyby Mistra nepřinutil, aby zapsal své myšlenky, byla by světová literatura chudší o jednu ze svých nejvznešenějších knih a zanikly by myšlenky jednoho z největších mudrců všech dob i národů, aniž by zanechaly nejmenší stopu potomstvu.
Tao te ťing 道德經

v transkripci pinyin Dào dé jīng), zhruba překládaná jako Kniha o Tao a ctnosti nebo Kniha o Cestě (Tao) a její Síle (Te), je základní knihou taoismu. Její autorství se v legendách připisuje Starému mistru (Lao-c'), jenž ji údajně sepsal kolem roku 600 př. n. l. Název Tao te ťing je pozdějšího data, až z doby dynastie Chan (206 př. n. l. – 220 n. l.), kdy byla řada klasických textů restituována. Původně (jako většina starověkých textů) nesla jen jméno svého původce. Slovo ťing znamená „posvátná kniha“, „morální kánon“ (buddhisté později tento termín používali ve významu „sútra“).Existuje cosi - mlžné a beztvaré,
a přece hotové a dovršené.
Povstalo mezi nebem a zemí.

Je tak tiché ! Tak pusté !
Stojí samo a nemění se.
Proniká vše vůkol a nic je neohrožuje.
Může se pokládat za matku veškerenstva.

Jeho jméno neznám.
Označuji je jako ' tao '.
Donucen dát mu jméno,
nazývám je ' svrchované '.

— Lao-c', 25. kapitola
Jestliže byla období známá jako Jaro a podzim a Válčící státy, zlatým věkem taoistické filozofie, pak éra mezi začátkem Východního Chanu ( 25 - 219 n. l. ) a koncem Jižních a Severních států ( 304 - 589 n. l. ) byla zlatým věkem taoistického náboženství. V průběhu tohoto období se stal taoismus organizovaným náboženstvím a institucí kněžství, s posvátnými obřady, písmy a značným počtem stoupenců.Mystický taoismus ( vznik 300 - 600 n.l. )

Taoismus Šang-čching se často nazývá mystickým taoismem. Mysticismus byl definován mnoha způsoby. The Oxford English Dictionary jej nazývá "sebe-klamným nebo snovým myšlenkovým zmatkem" a "náboženskou vírou, které jsou vlastní tyto špatné kvality". V současnosti se uznává, že chceme-li porozumět mysticismu, musíme pochopit povahu mystického prožitku.

I když je většina děl o mysticismu založena na mystických prožitcích nalezených v křesťanství ( v katolicismu a protestantismu ), a málo kdy v hinduismu, buddhismu, islámu a judaismu, i tak nám mohou pomoci pochopit formu taoismu, které říkáme " mystická ". Činit však rovnítko mezi vírou a praktikami mysticismu v židovsko-křesťanských náboženstvích ( nebo ve starověkém řeckém náboženství ) a taoistickým mysticismem je zavádějící. Čínské dějiny a kulturní zázemí vytvořily formu mysticismu, která je v duchovních tradicích světa jedinečná.

Současní badatelé o dějinách náboženství identifikovali několik charakteristických rysů mysticismu:

1. Poznávací složka: dosažení jednoty s vnitřním uvědoměním.

2. Emocionální složka: pocity blaha, radosti, extáze, sexuálního vzrušení a opojení.

3. Perceptivní složka: pocity vizuální a sluchové, oprostěné od racionálního myšlení.

4. Složka chování: činy, které vyvolávají mystické prožitky nebo jsou jejich důsledkem. Mystické prožitky obsahují jednání. Některé činy k těmto prožitkům vedou ( například dervišské tance v súfismu neboli islámském mysticismu, tělesná cvičení v józe a rituály v taoismu Šang-čching ), mystické prožitky vedou k zvláštnímu jednání ( například procházení ohněm, používání zvláštních jazyků ).

Alchymistický taoismus ( vývoj 200 - 1200 n.l. )

V alchymistově tyglíku se mění obyčejné kovy ve zlato, když se ohněm pece očistí od nečistot. V taoistické alchymii to nejsou kovy, které jsou očišťovány, ale tělo a mysl alchymisty. Obnoven harmonickými výpary jinu a jangu a proměněn ohněm a vodou, vynořuje se alchymista z kotle znovu napojen na prvotní životní energii tao.

Taoistická alchymie se někdy nazývá fyziologická alchymie, protože jejím cílem je proměna fyziologické struktury a funkcí těla. Existují dvě formy fyziologické alchymie: vnější alchymie a vnitřní alchymie. Ve vnější alchymii se užívají nerosty a byliny k uvaření elixíru nebo vytvoření pilulky, jež by učinila alchymistu nesmrtelným. Metody vnější alchymie se proto zabývají takovými praktikami jako stavbou pece, sběrem nerostů a bylin a dalších substancí. Ve vnitřní alchymii se nalézají všechny ingredience nesmrtelnosti v těle a jsou to právě tyto substance, které jsou očišťovány a proměňovány. Metody vnitřní alchymie se proto zabývají kultivací životní energie v těle bez pomoci vnějších substancí.

I když se metody vnější a vnitřní alchymie liší, nepojímali je raní alchymisté jako protikladné. Většina z nich se kromě výzkumu a výrobě elixírů věnovala tělesnému cvičení, meditaci a sexuální józe. Protože termín nej-tan (vnitřní pilulka) se začal objevovat až v taoistických spisech dynastie Tchang (618-906 AD), domnívají se mylně mnozí lidé, že před sedmým stoletím našeho letopočtu se taoisté zabývali polykáním nerostů. Nebylo tomu tak. Raní alchymisté neviděli žádný konflikt mezi metodami požívání nerostů a proměnou těla a mysli zevnitř, necítili žádnou potřebu činit rozdíly mezi vnějšími a vnitřními technikami. Teprve když začaly být obě metody pokládány za vzájemně neslučitelné (zvláště po dynastii Tchang), bylo nutné mezi nimi rozlišovat.

Dnes se termín vnitřní alchymie používá k popisu jakékoli taoistické praktiky, jejímž cílem je proměna mysli a těla k dosažení lepšího zdraví a vyššího věku. Mnozí současní vnitřní alchymisté používají byliny a určité potraviny na doplnění praxe čchi-kungu a meditace. Vnitřní alchymie, jak se provozuje dnes, je duchem blíže rané formě fyziologické alchymie ze třetího století našeho letopočtu. Spojuje vnější a vnitřní metodu.

Syntéza taoismu, buddhismu a konfucianismu ( 1000 n.l. až po současnost )

Na konci desátého století našeho letopočtu se zdálo, že sen o nalezení pilulky nesmrtelnosti se rozplynul. Třista let přehodnocování teorie a praxe vnější alchymie nevedlo k pozitivním výsledkům a četné otravy a úmrtí přesvědčily taoistické společenství, že je na čase hledat jinou cestu k dosažení dlouhověkosti.

Politický chaos Pěti dynastií a Deseti království ( 907 - 960 n.l. ) učinil z mnoha konfuciánských učenců poustevníky. Hlásali jádro taoismu a obdivovali duchovní kázeň zen-buddhismu, nechtěli se však vzdát konfuciánských hodnot. Tito učenci zahájili syntézu taoismu, buddhismu a konfucianismu, která se soustřeďovala na dvojitou kultivaci těla a mysli. Tato syntéza je charakteristická pro značnou část taoistického umění dlouhověkosti, jak je praktikováno dnes.

Magický taoismus - Cesta síly

Ze všech taoistických systémů je magický taoismus pravděpodobně nejstarší. Od prehistorických dob se příliš nezměnil a jeho stoupenci dodnes provádějí stejné úkony jako šamani a kouzelníci za starých časů. K těmto úkonům patří i vyvolávání deště, zaříkávání neštěstí, nabízení ochrany, věštění, léčení, zahánění zlých duchů, exorcismus, cesty do podsvětí na pomoc mrtvým duším a jednání jako média božstvům, duchům a mrtvým.

Magický taoismus je cesta síly. Věří, že ve vesmíru jsou síly, přirozené a nadpřirozené, které lze zkrotit a využít. Stoupenci magického taoismu rozeznávají dva druhy síly: tu, která pochází z přírody, a tu, která pochází od duchů a božstev. Obvykle jedinec, který čerpá sílu z přírody, je kouzelník, zatímco osoba, která ji dostává od božstev a duchů ( včetně zvířat a rostlin ), je černokněžník. V některých kulturách se umění magie a černé magie navzájem vylučují, ale v magickém taoismu mohou stoupenci praktikovat obojí.


Věštecký taoismus - Způsob vidění

Věštění je způsob vidění struktur změn ve vesmíru. Změna je součástí tao a vidění změn je viděním pohybu tao ve všech věcech. V taoistickém myšlení je věštění nejen předpovídáním budoucnosti a spoléháním se na tyto předpovědi v dalším životě. Spíše se jedná o cestu hodnocení tohoto toku a neměnnosti tao a přímé vnímání vzájemné závislosti všech věcí.

Ma-Lin-Fuxi-and-turtle.jpg
Ma-Lin-Fuxi-and-turtle“ od Ma Lin – painting by Ma Lin. Reproduced at many places; this photo is from http://tupian.hudong.com/a3_67_34_16300000358407125346349386010_jpg.html. Licencováno pod Public domain via Wikimedia Commons.Taoistická kosmologie: Wu-ťi a Tchaj-ťiPodle taoistické víry pocházejí všechny věci z tao a k němu se rovněž vracejí. Změna je tím, co dostává do pohybu přicházení a odcházení věcí, a věštba je způsob, jímž vidíme struktury změny.

K vytváření a rozplývání věcí dochází neustále. Rozumíme-li skryté povaze změny, víme, co se stalo v minulosti, a co se stane v budoucnosti.
Prázdný kruh na obrázku výše, symbolizuje wu-ťi (Neomezené) neboli tao. Je to stav klidu, v kterém jsou věci nerozlišené od počátku a zdroje života. Ideu wu-ťi nalezneme v 28. kapitole Tao-te-ťing, kde je poprvé zmínka o "návratu k wu-ťi". Čuang-c´ se rovněž zmiňuje o "vstupu do Bezejmenných vrat" a "potulování se v prostoru wu-ťi". Wu-ťi je proto taoistické pojetí původu neboli zdroje všech věcí.Symbol na obrázku výše je tchaj-ťi (Velké nejzazší). Dnes známe více tchaj-ťi jako vířící strukturu. Forma, kterou vidíme na obrázku je podobná staršímu symbolu a více vypovídá o povaze tchaj-ťi než jeho novější zpodobnění. Zatímco wu-ťi je klid, tchaj-ťi je změna. Koncentrické kruhy jsou napůl jin a napůl jang. Každý kruh popisuje "okamžik" změny, a každý okamžik změny je přechodem od jinu k jangu (tvoření) a od jangu k jinu (ukončování a návrat). Koncentrické kruhy popisují vzájemnou hru jinu a jangu v jejich manifestacích. Nejvnitřnější kruh je starobylý jang a starobylý jin. Další kruh je větší jang a větší jin a vnější kruh je menší jang a menší jing. Taoisté popisují tchaj-ťi jako "jang objímající jin". Pro taoisty jako jsou Čen Si-ji a Šao Kchang-ťie je wu-ťi neboli klid počátkem věcí a tchaj-ťi je změna neboli pohyb, kterým počíná tvoření.

Taijiquan forms - Chenjiagou.jpg
"Taijiquan forms - Chenjiagou" by Jasmine Bu - http://chen-taiji.com/articles/history-of-tai-chi-taiji.html. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons.Pozemské věštění: feng-šuej1. Celé učení feng-šuej se opírá o tok energie čchi, která je všudypřítomná, vyživuje prostor kolem nás, jejím zdrojem je neustálá dynamická přeměna energií Jin a Jang. Množství a kvalita energie čchi mají přímý vliv na naše zdraví a vitalitu.

2. Živlový pentagram - univerzální systém, který udává životní element člověka, ovlivňuje harmonii mezi lidmi navzájem, harmonii prostoru, je pomocníkem při prevenci i léčení podle tradiční čínské medicíny.

3. Schéma Pa-Kua - další univerzální systém, s jehož pomocí lze identifikovat hlubší příčiny problémů v životě lidí, posouzením mikrokosmu, ve kterém člověk žije - jeho místností, pracovního stolu apod. Jednotlivé předměty, jejich umístění v prostoru a jejich současný stav vypovídají srozumitelnou řečí o kvalitě života lidí, o pravých příčinách jejich problémů či nemocí.

4. Faktor času - všechno kolem nás je v neustálém pohybu, život lidí, ale i naší planety i celého kosmu se odehrává v různých časových cyklech, každý tento cyklus má svou specifickou energii. Významnou součástí je tradiční čínská astrologie a kosmologie, vycházející z dlouhodobého pozorného sledování přírody i nebeských událostí starověkými učenci.


Fengshui Compass.jpg
Fengshui Compass“ od borghal from (optional)Flickr. Licencováno pod CC BY 2.0 via Wikimedia Commons.Obřadní taoismus - Cesta zbožnosti

Obřadní taoismus je cestou zbožnosti. Tím, že lidstvo uctívá posvátné síly obřady, obnovuje a posiluje tak své vztahy s božstvy a za zbožné projevy, které jim poskytuje, udělují posvátné síly ochranu, požehnání a osvobození od utrpení a pohrom.Hlavní prvky cesty zbožnosti neboli obřadního taoismu jsou:

1. Jádrem je víra, že posvátné síly v podobě božstev a duchů řídí lidský osud.

2. Jsou-li božstva uctívána a ctěna, udělují požehnání, ochranu a osvobození. Proto je v obřadním taoismu důležitá zbožnost a oddanost.

3. Zbožnost se vyjadřuje prováděním obřadů a posvátných slavností. Obřady sestávají z rituálů, obětí, liturgických recitací a čtení posvátných písem.

4. Víra, že mezi věřícím a posvátnými sílami existuje oboustranné spojení. Provádějí se obřady k obnovení a posilování spojení mezi lidstvem a božstvy, aby tak vzájemná spolupráce vnesla do všech říší existence harmonii.

5. Protože obřady božstvům jsou posvátné, vykonávají je lidé, kteří zasvětili svůj život tomuto účelu - lidé, kteří jsou mistry rituálů a kteří vystupují ve prospěch obyčejných věřících. Proto nejsou v taoismu věřící vykonavateli obřadů: laik, který věří v božstva, není vycvičen k provádění obřadů, ani k nim není oprávněn.( 07.11.1997 Anglie: Kruh v obilí u kostela Všech svatých, Alton Priors z 12. století. v podloží s kameny Sarsen "kámen pohanů", jenž byly užity stavitely Stonehenge pro kruhové sloupy a mnoho dalších megalitických památek v jižní Anglii. www.All Saints Church)

Taoismus vnitřní alchymie - Cesta proměny

Taoismus vnitřní alchymie je Cestou proměny. Znovuzrozen ve spojení energií jinu a jangu, očištěn stoupající párou a zakalen ohněm pece se vnitřní alchymista vynořuje z kotle opětovně spojen s prvotním dechem tao, zdrojem života.Základní myšlenky vnitřní alchymie:

1. Než jsme se narodili, byli jsme součástí tao. Byli jsme bez tvaru a nerozlišitelní od tao a nebyli jsme podrobeni zrození a smrti, růstu a zániku. V tomto stavu není žádná forma, žádná mysl, žádné tělo, žádné smysly a žádné pocity.

2. Když se spojí rozmnožovací energie otce a matky, je energie z tao vtažena do lůna matky, aby v něm vytvořila zárodek. Zárodek představuje zlom neboli oddělení od tao: přijímá formu a není již nerozlišitelný od tao. Protože je však zárodek uzavřen v matčině lůně, nemá žádný kontakt se světem smrtelníků. Jeho energie tak nadále zůstává neposkvrněná a původní.

3. Jak zárodek v matčině lůně roste, pokračuje i jeho diferenciace a vývoj. Když je forma dokončena, vychází z matčina těla, aby se stal samostatnou entitou. Při svém prvním kontaktu se světem se jeho vnitřní energie rozdělí do třech složek: rozmnožovací (ťing), životní (čchi) a duchovní (šen). Současně se od sebe mysl a tělo začínají vzdalovat.

4. Jak se z kojence stává dítě, mladý a dospělý člověk, začnou se tyto tři energie vytrácet. Rozmnožovací energie se ztrácí se sexuálním pudem, životní energie se vyčerpává s vývojem emocí a duchovní energie je oslabována vzrůstající činností mysli.

5. Obyčejný člověk neví, že tento únik energií je příčinou špatného zdraví, stárnutí a smrti.

6. Praxe vnitřní alchymie začíná vědomím, že únik energie je v životě příčinou mnoha fyzických a duševních problémů. Pomocí vnitřní proměny lze energie, kterou jsme vybaveni před narozením, znovu získat. Můžeme dosáhnout zdraví a dlouhověkosti a vrátit se do původního nerozlišeného stavu, abychom se znovu spojili s tao.

7. Dlouhověkost je znovunabytím zdraví a zpomalením procesu stárnutí. Nesmrtelnost je uvolnění ducha, aby se po smrti těla (schránky) znovu spojil s tao.

8. Dlouhověkost je prostředkem k nesmrtelnosti a prodloužení života v říši smrtelníků. Dlouhověkost nám poskytne čas k přípravě na to, abychom nesmrtelnost opustili správným způsobem.


Taoismus Jednání a karmy - Cesta správného jednáníPosvátné síly odměňují ty, kteří konají dobré skutky a trestají ty, kteří konají neetické skutky. Tato víra tvoří jádro taoismu Jednání a karmy. Ze všech systémů taoismu je učení školy Jednání a karmy nejméně ezoterické. Zabývá se záležitostmi každodenního života a etikou správného jednání, bez které by vyšší úrovně duchovního vývoje byly nedosažitelné.

Meditace

Taoisté užívají meditaci ke kultivaci zdraví a dlouhověkosti a k dosažení nejvyšší úrovně duchovního vývoje, spojení s tao. V raných stádiích duchovního vývoje se používá meditace k vyčištění mysli, minimalizaci tužeb, vytvoření rovnováhy emocí a oběhu vnitřní energie. V pozdějších stádiích se používá k tomu, aby pomohla k nalezení jednoty s tao, nerozlišeným počátkem všech věcí.


( 09.07.2009 Chesterton Windmill Nr Harbury Warwickshire WWW.Chesterton Windmill - český překlad. WWW.Chesterton Windmill - english. )

Spherical with grid.svg
Spherical with grid“ od AndeggsVlastní dílo. Licencováno pod CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons.


( WWW.Sférická soustava souřadnic WWW.Spherical coordinate system )

Popis účinků frekvencí na činnost mozku viz.: Frekvence

Theta uc lc.svg
Theta uc lc“ od Dcoetzee, F l a n k e rVlastní dílo. Licencováno pod Public domain via Wikimedia Commons.


Technika kultivace těla

V taoistické praxi je kultivace těla integrální součástí duchovního vývoje. Spojení s tao není možné bez fyzického zdraví. Pro kultivaci těla hovoří i praktické úvahy. K postupu na vyšší úrovně taistického duchovního učení se vyžaduje síla a pružnost ve svalovém a kosterním systému a zdravá vnitřní fyziologie. Postupy používané ke kultivaci svalového a kosterního systému jsou známé jako techniky vnějšího posilování. Tyto techniky se užívají ke kultivaci vnitřní fyziologie a nazývají se technikami vnitřního posilování.

Je třeba si uvědomit, že není bezpečné praktikovat tyto nebo podobné techniky bez formálního vedení kvalifikovaného učitele.
Tantra and Tao Massages with Claudia Ghimel

www.Claudia Ghimel Prague Hotel Escort.cz

Tantra and Tao Massages with Claudia Ghimel

Výklad z Tarotových karet Praha

Dobré kartářky. CZ

Seznamka 69 - Erotická Seznamka Seznamka Hotinzerce - erotická inzerce Seznamka ABCsex - erotická inzerce Seznamka SexNavigace - erotická inzerce Seznamka4u - erotická inzerce

www.frekvence1.cz
banner


astrologer Rychard Silver
www.stribny.cz
Richard Stříbrný
make people GIFs like this at MakeaGif
návštěvníků stránky
celkem466 318